Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Who we are

Our website address is: https://www.sporthousethailand.com.

Privacy Policy

Collection of Personal Information

  1. For the convenience of providing services to all users who visit the Sporthousethailand website, we collect your personal information such as email address and name.

  2. To survey the popularity of services which will be beneficial for statistical purposes in improving the quality of the website’s services, we also need to collect additional information such as IP address, browser type, domain name, web pages visited on the site, access times, and referring website addresses.

Use of Personal Information

  1. Sporthousethailand will use your personal information as necessary, such as your name, phone number, and email address, for contacting, providing services, public relations, or providing information. This also includes surveying your opinions on Sporthousethailand’s activities.

  2. Sporthousethailand assures that your collected personal information will not be sold or disclosed to third parties without your permission.

Use of Cookies

“Cookies” are data that the website sends to the user’s web browser and once installed on your system, if cookies are used, the website can record or remember information about the user until the user exits the web browser or deletes the cookies or disallows them from functioning. If you choose to use cookies, your browsing experience will be more convenient as cookies help remember websites you visited. Sporthousethailand will use the information recorded or collected by cookies for statistical analysis or other activities to improve the quality of Sporthousethailand’s services.

Modification of the Privacy Policy

  1. The website may update or amend the privacy policy without prior notice for appropriateness and efficiency in providing services. Therefore, users are recommended to read the privacy policy every time they visit or use the website.

  2. If you have any questions, suggestions, or comments regarding the privacy policy or its implementation, Sporthousethailand is willing to answer questions and listen to suggestions and comments to improve the website’s services.

 

 


 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์Sporthousethailand จึง ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

    2. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    1. Sporthousethailand จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ Sporthousethailand เท่านั้น

    2. Sporthousethailand ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถ บันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ Sporthousethailand จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Sporthousethailand ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    1. เว็บไซต์อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับ Sporthousethailand

    2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ Sporthousethailand ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ ต่อไป